NBCC
ActueelVerenigingPuppen/herplaatsingVoor fokkersRegionaalWinkelWedstrijdennieuwsbrief
Agenda 2018
Lidmaatschap
Vakantieopvang
Zoekertjes
Sponsoren
Advertenties
Links
Overleden
Foto's KCM 2017
Uitslagen KCM 2017
Foto's Nieuwjaarswandeling 2018
Lidmaatschap


Lid worden
van de Nederlandse Bearded Collieclub


CONTRIBUTIE NBCC 2018

Nederland:
Lidmaatschap € 29,00
Gezinslidmaatschap € 15,50

Buitenland:
Lidmaatschap € 40,00 *)
Gezinslidmaatschap € 15,50

In het bedrag van de contributie zit een bedrag van € 2,00. Dit is de verplichte afdracht aan de Raad van Beheer. Dit bedrag moeten wij doorberekenen aan al onze leden. Dit besluit is genomen op de BLV dd. 27 juni 2015.

Wij berekenen geen inschrijfgeld!

Wordt men na 1 juli 2018 lid, dan is de contributie als volgt:
Nederland:
Lidmaatschap € 15,50
Gezinslidmaatschap € 8,75

Buitenland:
Lidmaatschap € 21,00 *)
Gezinslidmaatschap € 8,75

*)
Het hogere bedrag voor het buitenlandse lidmaatschap komt door de hogere portokosten voor verzending naar het buitenland.
*)
The extra fee for foreign members is due to additional postage for the magazine ‘Bearded Collie Nieuws’. Please keep this in mind when transferrring your membershipsfee.
*)
Die zusätzliche Mitgliedsbeitrage für ausländische Mitglieder ist wegen der höhere Porto für das Magazin ‘Bearded Collie Nieuws’. Bitte bedenken Sie dies wenn Sie Ihre Zahlung machen.

Het lidmaatschap van de NBCC loopt altijd gelijk aan het kalenderjaar.
De contributie voor het lopende jaar dient uiterlijk op 1 maart 2018 in ons bezit te zijn op rekeningnummer NL27 INGB 0000 0061 30 t.n.v. NBCC
IBAN: NL27INGB0000006130
BIC: INGBNL2A
Wilt u bij betaling duidelijk vermelden: Contributie 2018

 

 

LID WORDEN VAN DE NBCC
Dhr. / mw.  *
Naam  *
Adres  *
Postcode & Woonplaats  *
E-mail  *
Telefoonnummer  *
Automatische incasso j/n  *
Bank/Gironummer  *
Soort lidmaatschap  *
Ingangsdatum  *
Statuten ontvangen?  *
Heeft u beardies?
Bent u fokker?
Gaat u in de toekomst fokken?
Uw (toekomstige) kennelnaam
Adres van uw website
Opmerkingen
* Vereiste velden


Procedure lidmaatschap

Uw naam, adres en woonplaats worden zo spoedig mogelijk in het clubblad Bearded Collie Nieuws (BCN) gepubliceerd. 
Leden kunnen een eventueel bezwaar binnen vijftien dagen na publicatie in het clubblad, schriftelijk en gemotiveerd melden bij het bestuur van de NBCC. Het bestuur beslist over de toelating. Hiervan krijgt u schriftelijk bericht.

De Nederlandse Bearded Collie Club kent verschillende soorten leden
- algemene leden;
- gezinsleden, waarvan de partner algemeen lid is;
- ereleden; deze worden door de ledenvergadering benoemd.

Beëindiging Lidmaatschap NBCC

Beëindiging van het lidmaatschap kan op twee manieren gebeuren:
1. Dit moet vóór 1 december schriftelijk binnen zijn bij de ledenadministratie van de NBCC, 
Ledenadministratie.
of
2. Vóór 1 december gebruikt u het daarvoor aanwezige formulier op onze website: www.nederlandsebeardedcollieclub.com Beëindigt u uw lidmaatschap na deze datum, dan bent u voor het daaropvolgende jaar nog contributie verschuldigd, conform art. 14 van onze statuten.
U kunt het formulier voor beëindiging lidmaatschap ook uitprinten en volledig ingevuld toesturen aan de ledenadministratie van de NBCC,

EINDE LIDMAATSCHAP NBCC
Dhr. / mw.  *
Naam  *
Adres  *
Postcode & Woonplaats  *
Land  *
E-mail  *
Telefoonnummer  *
Lidmaatschapsnummer  *
Datum beëindiging  *
Reden beëindiging  *
Opmerkingen
* Vereiste velden

 


Gezinslidmaatschap
Gezinsleden dienen op hetzelfde adres te wonen als het hoofdlid. Zij hebben dezelfde rechten en plichten als de overige leden, maar ontvangen geen clubblad. (Voor contributie, zie hierboven).

Te naam stelling
Het lidmaatschap staat op naam en is niet overdraagbaar.

Wetswijziging

Vanaf 1 december 2011 is er
een wetswijziging die voorschrijft dat verenigingen moeten zorgen dat informatie over opzeggen van het lidmaatschap op de homepage van de website staat. Dit komt door een wetswijziging in de regels over het stilzwijgend verlengen en opzeggen van abonnementen.
Door een wetswijziging moeten verenigingen zorgen dat leden eenvoudig informatie over het
opzeggen van het lidmaatschap kunnen vinden.
Het houdt concreet in dat vanaf 1 december 2011 informatie over opzeggen opvallend op de homepage van de website moet staan. Bijvoorbeeld door een blokje met link naar een achterliggende pagina met uitgebreide informatie over opzeggen. Als een vereniging ook een ledenblad heeft moet de informatie in elke uitgave op bladzijde 1, 2 of 3 van het blad staan.

De overige wijzigingen in de wetgeving gelden voor ondernemers die producten aan consumenten verkopen zoals abonnementen op tijdschriften, kranten, sportscholen, onderhoudscontracten en dergelijke. Deze wijzigingen gelden niet voor lidmaatschappen van verenigingen en de regels blijven zoals vermeld in
artikel 35 en 36 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Alle wijzen van opzeggen blijven mogelijk en ook de duur van de verlenging wordt niet bijzonder beperkt, zodat stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap van een vereniging met een heel jaar mogelijk blijft.


Disclaimer